Zwolnienie od pracy

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2 (na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba);
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego (do 10 dni) i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
(art. 20 Ustawy)
Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Aby otrzymać wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy pracownik musi przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.