Jak pozyskać dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnego pracownika?

Zatrudniając pracownika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności pracodawca ma możliwość ubiegania się o comiesięczne dofinansowanie kosztów jego płacy. Nieistotne ile osób niepełnosprawnych mamy zatrudnionych i czy jesteśmy zakładem pracy chronionej czy nie. Trzeba spełnić jednak kilka warunków i o tym napiszemy w tym artykule.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli pracodawca zatrudnia do 25 pracowników musi spełniać warunek zatrudnienia minimum 6% osób niepełnosprawnych. Natomiast mniejsi pracodawcy, zatrudniający poniżej 25 etatów nie muszą spełniać tego warunku. Są także pracodawcy, którzy mimo tego, że zatrudniają osoby niepełnosprawne nie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z PFRON.

Za jakich pracowników przysługuje dofinansowanie?

Nie za każdego pracownika niepełnosprawnego otrzymamy środki z PFRON. Abyśmy mogli je otrzymać muszą być spełnione pewne warunki. Istotny jest rodzaj umowy jaki mamy z nim podpisany, czy jest emerytem, jaki stopień niepełnosprawności posiada czy data otrzymania orzeczenie przez pracodawcę. Wymagań jest kilka, jednak warto je znać, aby bez problemów zacząć pozyskiwać dofinansowanie z PFRON.

Jak zacząć ubiegać się o środki z PFRON?

Pracodawca najpierw zatrudnia pracownika, a po wypłacie pierwszego wynagrodzenia składa wniosek o dofinansowanie. Taki wniosek musi złożyć każdego miesiąca, za który chce je otrzymać. Jeśli podmiot zamierza się starać o środki z PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń przesyła niosek Wn-D wraz załącznikami. W przypadku niepełnosprawnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą przesyła on do PFRON wniosek Wn-U-G wraz z załącznikami.

Wysokość dofinansowania z PFRON od 1 kwietnia 2020 roku

Od 1 kwietnia 2020 roku zostały podwyższone kwoty maksymalne dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

lekki stopień umiarkowany stopieńznaczny stopień
bez schorzeń specjalnych450,001200,001950,00
schorzenia specjalne1050,002100,003150,00


Schorzenia specjalne, schorzenia szczególne i kody niepełnosprawności

Schorzenia specjalne są to pewne schorzenia osób niepełnosprawnych, które uprawniają pracodawcę do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON. Są to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny), epilepsja oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.

Efekt zachęty

Co to jest efekt zachęty?
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej tylko wówczas, gdy wykaże on tzw. „efekt zachęty”. Można go wykazać dwoma metodami: ilościową i jakościową.
Metoda ilościowa to wykazanie wzrostu netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia ogółem z miesiąca, w którym pracownik niepełnosprawny został zatrudniony.
Metoda jakościowa polega na tym, że mimo nie wykazania efektu zachęty meodą ilościową można otrzymać dofinansowanie, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, ale ta umowa uległa rozwiązaniu w określony sposób.