Jak zacząć ubiegać się o środki z PFRON?

UWAGA!!! WYPEŁNIAMY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO PFRON. więcej…

Pracodawca składa wniosek i informację w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Gdy 25 dzień miesiąca przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni. Wniosek nie może być złożony wcześniej niż wypłacone zostanie wynagrodzenie pracownikowi.

Pracodawca powinien złożyć dokumenty do Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy lub przesłać w formie papierowej  na adres właściwego terytorialnie oddziału Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku wysłania dokumentów do biura PFRON w Warszawie zostaną one przekierowane do lokalego oddziału PFRON, co wydłuży okres wyczekiwania na dofinansowanie.

Pierwszy wniosek wraz z załącznikami to:

 1. Wniosek Wn-D wraz z załącznikami INF-d-P oraz INF-o-PP – w przypadku gdy ubiega się o dofinansowanie za swojego pracownika(-ów).

lub/i

  1. Wniosek Wn-U-G wraz z załącznikiem INF-o-PdM – w przypadku osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych za siebie (za przedsiębiorcę) oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i kopię dowodu osobistego
  2. Jeśli pracodawca nie otrzymał żadnej pomocy publicznej dotyczącej wynagrodzenia pracowników należy złożyć „Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej”.
  3. podmioty, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości muszą przesłać sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat obrotowych. Z obowiązku tego są wyłączone mikro i małe przedsiębiorstwa. Jeśli jakiś podmiot nie jest mikro lub małym przedsiębiorcą, a nie składa sprawozdań finansowych musi tylko złożyć oświadczenie o nie posiadaniu takiego obowiązku.
   • ’Oświadczam, że firma/imię i nazwisko ……………………………nie jest zobowiązany(-na) zgodnie z przepisami o rachunkowości, do sporządzania sprawozdań finansowych. Jednocześnie oświadczam, iż w sytuacji powstania takiego obowiązku niezwłocznie przesłane zostaną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosowne sprawozdania finansowe.’
 1. upoważnienie do występowania w imieniu pracodawcy – należy przesłać, jeśli chcemy zlecić innej osobie wysyłanie dokumentów do PFRON.

Wszystkie wnioski muszą być podpisane przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.

PFRON przesyła informację zwrotną. Jeśli zaznaczyliśmy na wniosku Wn-D, że chcemy składać dokumenty drogą elektroniczną to po wypełnieniu POPRAWNEGO wniosku przesyła również login i hasło do portalu www.sod.pfron.org.pl