Koszty płacy w dofinansowaniach PFRON

Które składniki wynagrodzenia wpływają na wysokość dofinansowania? W jakich terminach musimy je opłacić? I czy mogą wystąpić opóźnienia w ich zapłacie?

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia możemy uwzględnić w pozycji 52 na wniosku Inf-d-p. Tak więc do kosztów płacy, które możemy uwzględnić przy dofinansowaniu należy zaliczyć:

 • wynagrodzenia brutto (np. za pracę, za godziny nadliczbowe, za czas przestoju, urlopu wypoczynkowego itd.),
 • premie i nagrody (np. regulaminowe, uznaniowe),
 • dodatki (np. stażowe)
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • składki płacone przez pracodawcę, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Natomiast do kosztów płacy NIE ZALICZAMY nie będących wynagrodzeniem świadczeń, np.:

 • zasiłków, w tym np. zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekwiwalentów, w tym np. za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze,
 • odpraw,
 • zapomóg.
 • ryczałtów pieniężnych za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika
 • diet i kosztów przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.

UWAGA!

Jeśli kwota miesięcznych należnych składek ZUS opłaconych z uchybieniem terminu 14 dni nie przekroczy wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc, wówczas za dany miesiąc dofinansowanie będzie przysługiwać.

UWAGA!

Jeśli spóźnimy się z zapłatą któregokolwiek ze składników kosztów płacy powyżej 14 dni, wtedy dofinansowanie za ten miesiąc nie będzie przysługiwało w ogóle za żadnego pracownika niepełnosprawnego.

PFRON będzie mógł zbadać terminowość poniesienia kosztów płacy, jednak nie wcześniej niż podczas kontroli lub wszczętego postępowania sprawdzającego u pracodawcy. I wtedy mogą być wykryte nieprawidłowości w wysokości dofinansowań lub zakwestionowana zostanie terminowość ponoszenia kosztów płacy. Wówczas może się to zakończyć koniecznością dokonania przez pracodawcę zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami. Zatem warto pilnować, aby koszty płacy były płacone w terminie.