Za jakich pracowników przysługuje dofinansowanie?

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje za pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, za wyjątkiem osób, które mają ustalone prawo do emerytury i posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Za osoby, które mają ustalone prawo do emerytury i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności dofinansowanie przysługuje.
Dofinansowanie NIE przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń WYPŁACONYCH pracownikom. Od wniosków składanych za grudzień 2012 tylko do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przekazanych:

      • na jego rachunek bankowy (pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego numeru rachunku, w wyjątkowych sytuacjach życiowych może to być opiekun lub pełnomocnik –  tylko niepełnosprawni, którzy mają trudności w codziennej egzystencji)
      • na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
      • na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych po 31 grudnia 2008 przysługuje, jeśli występuje „EFEKT ZACHĘTY„. Za osoby zatrudnione do tego terminu nie trzeba wykazywać efekty zachęty, aby móc wnioskować o dofinansowanie.

Zatrudniona osoba musi posiadać WAŻNE orzeczenie o niepełnosprawności,

Jeśli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców dofinansowanie przysługuje pracodawcy, który zatrudnił go jako pierwszy. Ale w pewnych przypadkach nie tylko pierwszemu pracodawcy. (Wysokość dofinansowania przy zatrudnieniu u dwóch lub wiecej pracodawców).