Wn-u-G – wniosek o refundację składek

Wniosek ten powinien być wypełniany zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.01.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Aby jednak każdy bez problemu mógł go wypełnić poniżej trochę wyjaśnień:

Sekcja A „Dane o dokumencie”

1. Jeśli składamy nasz pierwszy wniosek zaznaczamy podpunkt 1. Za każdym kolejnym razem zaznaczamy podpunkt 2. „Dotyczący miesięcznej refundacji” (domyślnie zaznaczony w systemie). Jeśli popełniliśmy jakiś błąd lub chcemy skorygować wniosek z innego powodu zaznaczamy podpunkt 3 – „Korygujący”.

Sekcja B „Dane ewidencyjne pracodawcy”

Jeśli wypełniamy wniosek w systemie po raz kolejny wówczas sekcji tej nie trzeba wypełniać, ponieważ wszystkie te dane są już w systemie. Jeśli nie sposób wypełnienia poniżej:

2. W tej pozycji wpisujemy (tylko w wersji papierowej) numer nadany przez PFRON (jest to najczęściej 9 cyfr bądź liter)

3-6. NIP, NIP płatnika składek, REGON, PESEL.

7. Pełna nazwa płatnika składek

8. Nazwisko

9. Pierwsze imię

10. Gdy jesteśmy przedsiębiorstwem nie powiązanym ze Skarbem Państwa wpisujemy: 2.

11. Kod szczególnej formy prawnej

12. Forma własności. 1 — Skarbu Państwa, 2 — państwowych osób prawnych, 3 — jednostek samorządu terytorialnego, 4 — krajowych osób fizycznych, 5 — pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 — osób zagranicznych.

13. Wielkość: Kod 0 — mikroprzedsiębiorca, kod 1 — przedsiębiorca mały, kod 2 — przedsiębiorca średni, kod 3 — inny przedsiębiorca, kod 4 — pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

14. Siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania

15. PKD

16. Okres, za który chcemy otrzymać refundację

17. Kwota należnych składek na ubezpieczenie emerytalne. Wpisujemy tu naszą składkę, którą zadeklarowaliśmy jako obowiązkową. Nie musi to być składka od minimalnej podstawy wymiaru. Może to być wyższa kwota. W przypadku, gdy wpisujemy składki wyższe od minimalnej podstawy wymiaru należy przesłać na adres sod@pfron.org.pl dowody opłacenia wyższych składek oraz deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA przedsiębiorcy.

18. Kwota należnych składek na ubezpieczenie rentowe. W przypadku wyższych składek niż od minimalnej podstawy wymiaru postępujemy tak jak w punkcie 17.

19. Liczba dni w miesiącu, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą

20. Liczba dni w miesiącu, w których prowadziliśmy działalność gospodarczą posiadając ważne orzeczenie o niepełnosprawności w danym stopniu.

21. Otrzymana pomoc de minimis – jeśli nie uzyskaliśmy żadnych środków publicznych na ten sam cel, czyli refundację składek na ubezpieczenie społeczne to nie zaznaczamy żadnej z trzech opcji.

22. W przypadku niezaznaczenia żadej opcji w punkcie 21 w tym punkcie wpisujemy 0.

23. Należna kwota refundacji – kwota w systemie sama się wylicza.

Jeśli to są składki od minimalnej podstawy wymiaru to wysokość refundacji w 2021 r. kształtuje się następująco:

I grupa – 868,36 zl,
II grupa – 521,02 zl,
III grupa – 260,51 zl,

Natomiast, jeśli to są składki od wyższej kwoty niż minimalna podstawa wymiaru to wysokość refundacji w 2014r. zależy od kwoty zadeklarowanej i opłaconej, czyli jest to:

I grupa – 100% składek,
II grupa – 60% składek,
III grupa – 30% składek.

W tym przypadku należy dodatkowo przesłać na adres sod@pfron.org.pl dowody opłacenia wyższych składek oraz deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA przedsiębiorcy.

24. Rachunek bankowy, na który PFRON ma przelać refundację.

W sekcjach E i E.2 wpisujemy adres oraz ospowiednio adres do korespondencji. Sekcje te wypełniamy tylko w pierwszym wniosku lub w przypadku zmiany danych.

Poniżej składamy oświadczenia. Poza ich podpisaniem należy również wskazać czy wybieramy 'elektroniczną’ czy 'pisemną’ formę składania wniosków.

Od wniosku za październik 2015 formularz zawiera dwa dodatkowe podpunkty.

44. Termin do opłacenia składek.

– wpisujemy „1” gdy mamy obowiązek opłacić składki ZUS do 10-tego dnia każdego miesiąca (prowadzimy działalność nie zatrudniając pracowników)
– wpisujemy „2” gdy mamy obowiązek opłacić składki ZUS do 15-tego dnia każdego miesiąca (prowadzimy działalność i zatrudniamy pracowników)

45. Data opłącenia składek – należy wpisać datę opłacenia składek ZUS (nie może to być data późniejsza niż aktualna). Od wniosku za październik 2015 możemy wysłać wniosek dopiero po opłaceniu składek ZUS.

UWAGA!!! 

Począwszy od wniosku za październik 2015 opóźnienie w opłaceniu składek ZUS do 14 dni nie będzie skutkowało odmową dofinansowania.

Wniosku nie można wysłać wcześniej niż dzień po opłaceniu składek do ZUS.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz informacji Inf-o-PdM. W tym celu klikamy na zakładkę 'załączniki’, a następnie dodajemy wspomniany formularz.

Uwaga!
Refundacja składek jest pomocą DE MINIMIS. W związku z tym PFRON wystawia i przesyła zaświadczenia o pomocy de minimis. Aby otrzymać takie zaświdczenie NIE TRZEBA składać osobnego wniosku do PFRON.

UWAGA: ZMIANA USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji obowiązująca od 6 czerwca 2018 r. wprowadza obowiązek opłacenia wszystkich składek przed wysłaniem wniosku o refundację składek Wn-U-G. Składki muszą być wcześniej opłacone w całości.