Forma prawna i forma własności na wniosku o dofinansowanie PFRON

Wypełniając wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON należy podać m.in. kod dla formy prawnej prowadzonej działalności, formę własności czy wielkość podmiotu. Służą do tego odpowiednie kody liczbowe.

Forma prawna (1):

1A – Przedsiębiorstwo państwowe
1B – Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1C – Jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej 
1D – Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący* w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
2 – Pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem 1A – 1D

Forma prawna (2):

 1. spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym ( kod 019 ),
 2. spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach ( kod 023 ),
 3. uczelnie ( kod 044 ),
 4. fundusze ( kod 049 ),
 5. Kościół Katolicki ( kod 050 ),
 6. inne kościoły i związki wyznaniowe ( kod 051 ),
 7. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ( kod 053 ),
 8. stowarzyszenia niewpisane do KRS ( kod 055),
 9. organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS ( kod 060 ),
 10. partie polityczne ( kod 070 ),
 11. samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS ( kod 076 ),
 12. przedstawicielstwa zagraniczne ( kod 080 ),
 13. wspólnoty mieszkaniowe ( kod 085 ),
 14. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ( kod 099 ),
 15. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych ( kod 114 ),
 16. spółki akcyjne ( kod 116 ),
 17. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( kod 117 ),
 18. spółki jawne ( kod 118 ),
 19. spółki partnerskie ( kod 115 ),
 20. spółki komandytowe ( kod 120 ),
 21. spółki komandytowo-akcyjne ( kod 121 ),
 22. spółki europejskie ( kod 122 ),
 23. przedsiębiorstwa państwowe ( kod 124 ),
 24. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ( kod 126 ),
 25. instytucje gospodarki budżetowej ( kod 132 ),
 26. związki zawodowe rolników indywidualnych ( kod 133 ),
 27. towarzystwa reasekuracji wzajemnej ( kod 134 ),
 28. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji ( kod 135 ),
 29. główne oddziały zagranicznych oddziałów ubezpieczeń ( kod 136 ),
 30. ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe ( kod 137 ),
 31. ogólnokrajowe związki międzybranżowe ( kod 138 ),
 32. spółdzielnie ( kod 140 ),
 33. spółdzielnie europejskie ( kod 142 ),
 34. związki rolników, kółek i organizacji rolniczych ( kod 143 ),
 35. związki rolniczych zrzeszeń branżowych ( kod 145 ),
 36. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ( kod 146 ),
 37. cechy rzemieślnicze ( kod 147 ),
 38. fundacje ( kod 148 ),
 39. izby rzemieślnicze ( kod 152 ),
 40. Związek Rzemiosła Polskiego ( kod 154 ),
 41. stowarzyszenia ( kod 155 ),
 42. związki stowarzyszeń ( kod 156 ),
 43. stowarzyszenia kultury fizycznej ( kod 157 ),
 44. związki sportowe ( kod 158 ),
 45. polskie związki sportowe ( kod 159 ),
 46. inne organizacje społeczne lub zawodowe ( kod 160 ),
 47. kolumny transportu sanitarnego ( kod 161 ),
 48. stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym ( kod 162 ),
 49. zrzeszenia handlu i usług ( kod 163 ),
 50. zrzeszenia transportu ( kod 164 ),
 51. instytuty badawcze ( kod 165 ),
 52. jednostki badawczo-rozwojowe ( kod 141 ),
 53. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług ( kod 166 ),
 54. ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu ( kod 167 ),
 55. inne organizacje podmiotów gospodarczych ( kod 168 ),
 56. izby gospodarcze ( kod 169 ),
 57. przedsiębiorstwa zagraniczne ( kod 171 ),
 58. związki zawodowe ( kod 172 ),
 59. związki pracodawców ( kod 174 ),
 60. federacje/konfederacje związków pracodawców ( kod 175 ),
 61. kółka rolnicze ( kod 177 ),
 62. rolnicze zrzeszenia branżowe ( kod 178 ),
 63. oddziały zagranicznych przedsiębiorców ( kod 179 ),
 64. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ( kod 180 ),
 65. stowarzyszenia ogrodowe ( kod 181 ),
 66. związki stowarzyszeń ogrodowych ( kod 182 ),
 67. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną ( kod 183 ),
 68. jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną ( kod184),
 69. przedszkola publiczne ( kod 381 ),
 70. przedszkola niepubliczne ( kod 382 ),
 71. publiczne szkoły podstawowe ( kod 383 ),
 72. publiczne gimnazja (kod 384),
 73. publiczne szkoły ponadgimnazjalne ( kod 386 ),
 74. publiczne szkoły artystyczne ( kod 387 ),
 75. niepubliczne szkoły podstawowe ( kod 388 ),
 76. niepubliczne gimnazja ( kod 389 ),
 77. niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne ( kod 391 ),
 78. niepubliczne szkoły artystyczne ( kod 392 ),
 79. publiczne placówki systemu oświaty ( kod 393 ),
 80. niepubliczne placówki systemu oświaty ( kod 394 ),
 81. inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty ( kod 395 ),
 82. inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty ( kod 396 ),
 83. publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty ( kod 397 ),
 84. niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty ( kod 398 ),
 85. organy władzy, administracji rządowej ( kod 401 ),
 86. organy kontroli państwowej i ochrony prawa ( kod 402 ),
 87. wspólnoty samorządowe ( kod 403 ),
 88. sądy i trybunały ( kod 406 ),
 89. Skarb Państwa ( kod 409 ),
 90. państwowe jednostki organizacyjne ( kod 428 ),
 91. gminne samorządowe jednostki organizacyjne ( kod 429 ),
 92. powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne ( kod 430 ),
 93. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne ( kod 431 ),
 94. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)) ( kod 439 ),
 95. bez szczególnej formy prawnej ( kod 999 ).

Forma własności:

 1. Skarbu Państwa,
 2. państwowych osób prawnych,
 3. jednostek samorządu terytorialnego,
 4. krajowych osób fizycznych,
 5. pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
 6. osób zagranicznych.