Wskaźniki zatrudnienia dla dofinansowań SODiR

We wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Wn-D) w pozycjach 37-42 należy wykazać stany zatrudnienia.

Pozycje 37 i 38 we wniosku WN-D wypełnia się na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji. 

Nie wliczamy:

  • osób PEŁNOSPRAWNYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie bezpłatnym,
  • osób PEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie wychowawczym. rodzicielskim lub osób, które uzyskały świadczenie rehabilitacyjne.

Od 17 czerwca 2013, ustalając wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem, niezbędny w sprawozdawczości do PFRON, pracodawcy nie wliczają pracowników PEŁNOSPRAWNYCH, przebywających na urlopie rodzicielskim.(art. 21 w ust 5 ustawy o rehabilitacji po pkt. 1 dodano pkt. 1a)

Pozycje 39-40 we wniosku WN-D za okresy począwszy od stycznia 2015 roku wypełnia się zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 oraz art. 3 i 5 załącznika do tego rozporządzenia. Wcześniej, za okresy w latach 2009 – 2014 wypełnialiśmy na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

UWAGA!!!
Pozycji numer 40 nie wypełnia się począwszy od wniosku za styczeń 2015 roku.

Do wskaźników 39 i 41 wliczamy:

  1. pracowników
  2. osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego
  3. właścicieli-kierowników
  4. partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe

Nie wliczamy:

  • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
  • osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
  • osób przebywających na urlopie wychowawczym.

Pozycje 41-42 we wniosku WN-D
Obliczamy przeciętną z 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia z przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W przypadku, gdy podmiot istnieje krócej niż 12 miesięcy, okresy przed podjęciem działalności również bierzemy pod uwagę.

Przykład:

Podmiot istnieje od trzech miesięcy i zatrudnia od początku istnienia 6 pracowników. Liczymy: (9 x 0 + 3 x 6) / 12 = 18 / 12 = 1,500.

UWAGA!!!
Pozycji numer 42 nie wypełnia się począwszy od wniosku za styczeń 2015 roku.