Wn-d – wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń

Wniosek Wn-D powinien być wypełniany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek nie może być złożony wcześniej niż wypłacone zostanie wynagrodzenie pracownikowi.

Aby jednak każdy bez problemu mógł go wypełnić poniżej trochę wyjaśnień:

Pierwszy wniosek o dofinansowanie Wn-D chyba najlepiej wysłać do PFRON wraz z dokumentami do rejestracji (Dokumenty do PFRON aby zacząć).
Druk Wn-D – wypełniamy w wersji papierowej podobnie jak elektronicznie.

Gdy już otrzymamy numer w rejestrze PFRON oraz login i hasło do systemu SODiR możemy wysyłać elektronicznie dokumenty przez ten właśnie system.

Po zalogowaniu się do systemu SODiR, na www.sod.pfron.org.pl, w lewym górnym rogu widzimy zakładki: dokumenty, korespondencja, administracja, informacje, forum dyskusyjne.
Klikamy na zakładkę ’dokumenty’.

Jedną z metod, według mnie dużo bardziej czasochłonną, jest przedstawiona poniżej.
Po lewej stronie można kliknąć ’Nowy dokument Wn-D’ i pojawia na się dokument, który wypelniamy od początku oraz  wszystkie jego załączniki także od początku.

Lepszą metodą jest skopiowanie dokumentu z któregoś z poprzednich miesięcy, edycja i praca na nim.
W tym celu po lewej stronie klikamy na ’Lista dokumentów Wn-D’ a następnie zmieniamy (bądź nie, jeśli nie trzeba) kryteria wyszukiwania i klikamy na  przycisk ’odśwież’. Pojawia się lista dokumentów Wn-D, które już złożyliśmy. Pojawi się nawet dokument, który wysłaliśmy w wersji papierowej do PFRON.
Wybieramy wniosek za np. poprzedni miesiąc
Klikamy ’kopiuj’, a następnie ’odśwież’.

Po prawej stronie zaznaczamy osoby, za które chcemy otrzymać dofinansowanie w tym miesiącu
Jeśli mamy tam więcej niż 20 załączników klikamy na znaczek na dole, aby przejść dalej i zaznaczyć kolejne.
Klikamy ’kopiuj do nowego’ na dole strony i powinien wyświetlić się komunikat: 'Operacja tworzenia kopii dokumentu Wn-D przebiegła pomyślnie’.
Klikamy ’OK’.

Pojawi nam się okno, w którym wpisujemy miesiąc za który składamy wniosek (w formacie MM-RRRR), a następnie dokument Wn-D, w którym wypełniamy bądź zmieniamy pola tak jak jest to opisane poniżej.

Sekcja A „Dane o dokumencie”

1. Zaznaczamy podpunkt 2. „Dotyczący miesięcznego dofinansowania”.

Sekcja B „Dane ewidencyjne pracodawcy”

2. W tej pozycji wpisujemy numer nadany przez PFRON (jest to najczęściej 9 cyfr bądź liter).

3-5. NIP, REGON, pełna nazwa firmy.
Gdy wysyłamy dokument po raz pierwszy lub zmieniły się dane naszej firmy wypełniamy pozycje 6-11, 15-24 i 25-33.
Jeśli robimy to po raz kolejny nie trzeba ich wypełniać.

6. Gdy jesteśmy przedsiębiorstwem nie powiązanym ze Skarbem Państwa wpisujemy: 2.

7. Kod szczególnej formy prawnej

8. Forma własności. 1 — Skarbu Państwa, 2 — państwowych osób prawnych, 3 — jednostek samorządu terytorialnego, 4 — krajowych osób fizycznych, 5 — pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 — osób zagranicznych.

9. Wielkość: Kod 0 — mikroprzedsiębiorca, kod 1 — przedsiębiorca mały, kod 2 — przedsiębiorca średni, kod 3 — inny przedsiębiorca, kod 4 — pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

10. siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11. PKD – numer Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.

Sekcja C. Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania

12. Okres sprawozdawczy – miesiąc i rok, ZA KTÓRY sporządzamy wniosek.

13. Należna kwota dofinansowania – należy wyliczyć sumę pozycji 55 ze wszystkich dołączonych załączników Inf-D-P. Jeśli wypełniamy po raz kolejny Wn-D – już elektronicznie za pomocą systemu SODiR to chwilowo wpiszmy np. 1000, a po wypełnieniu wszystkich załączników wróćmy do wniosku Wn-D, kliknijmy na dole „edycja”, a następnie przy tej pozycji kliknijmy „uzupełnij kwotę” i system sam uzupełni kwotę dofinansowania.

14. Liczba załączników INF-D-P do składanego wniosku (liczba pracowników niepełnosprawnych, za których chcesz otrzymać dofinansowanie).

15. Rachunek bankowy pracodawcy, na który będzie przekazywane dofinansowanie.

D. Dodatkowe informacje o pracodawcy

D.1. Adres

D.2. Adres do korespondencji/Dane Pełnomocnika.

D.3. Status pracodawcy – zaznaczyć odpowiedni status. Jeśli jednak pracodawca posiadał przez część miesiąca jeden status (np.zpchr), a przez drugą część inny status to zaznaczamy obydwa statusy.

D.4 Liczba osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym – w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

D.5 Informacja o stanach zatrudnienia
Szerzej o tym, jak wypełnić ten punkt znajdziecie tutaj.

Oświadczenia: 
Jeśli dokumenty Wn-D chcemy wysyłać elektronicznie za pomocą systemu SODiR zaznaczamy: wybieram  elektroniczną formę składania wniosków.

Załączniki:
Jeśli składamy dokument, a za dany rok nie otrzymaliśmy wcześniej ŻADNEGO dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych to zaznaczamy ’informację o nieotrzymaniu pomocy’.
Jeśli natomiast składamy dokument, a za dany rok otrzymaliśmy wcześniej jakiekolwiek dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych to zaznaczamy ’informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis’.

Na samym dole po prawej stronie mamy cztery ikonki: Załączniki, Pokaż UPO, Drukuj i Powrót.
Klikamy na ’załączniki’. Ciąg dalszy w zakładce Inf-D-P i Inf-o-PP.