Efekt zachęty

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej tylko wówczas, gdy wykaże on tzw. „efekt zachęty”. Można go wykazać dwoma metodami: ilościową i jakościową – na podstawie art. 26b ust. 4 i 6 ustawy.
Przepis obowiązuje od 01.01.2009r.

Metoda ilościowa

Należy wykazać wzrost netto zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia ogółem z miesiąca, w którym pracownik niepełnosprawny został zatrudniony.
Aby 'efekt zachęty’ był wykazany tą metodą we wniosku Wn-D pozycja 39 musi być większa od pozycji 41. (wskaźniki zatrudnienia).

Metoda jakościowa

Jeśli nowo zatrudniony pracownik niepełnosprawny nie będzie zatrudniony w warunkach „efektu zachęty” poprzez metodę ilościową, można za niego otrzymać dofinansowanie, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, ale ta umowa uległa rozwiązaniu:

  1. z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, czyli jeśli ta umowa została rozwiązana z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych lub;
  2. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
  3. na mocy porozumienia stron;
  4. wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  5. z upływem czasu, na który została zawarta;
  6. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:

  1. wygaśnięcia umowy o pracę;
  2. zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Efekt zachęty – wykazywany metodą ilościową LUB jakościową –  należy sprawdzać dla każdego pracownika niepełnosprawnego, za którego chcemy otrzymywać dofinansowanie, zatrudnionego po 1 stycznia 2009r. Dla pracowników niepełnosprawnych, zatrudnionych przed tą datą, dofinansowanie przysługuje bez wykazywania „efektu zachęty”. Efekt zachęty sprawdzamy dla danego pracownika tylko raz – w miesiącu jego zatrudnienia.
Gdy pracownik został zatrudniony po 1 stycznia 2009 r. jako osoba PEŁNOSPRAWNA i następnie stał się osobą NIEPEŁNOSPRAWNĄ bez ponownego podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną nie można dla tej osoby ustalić efektu zachęty.

UWAGA!!!

Od 1 lipca 2016 można uzyskać dofinansowanie na pracownika, który został zatrudniony po 1 stycznia 2009r. jako pełnosprawny i po tym czasie uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności. Nie będzie tutaj istotne kiedy osoba stała się osobą niepełnosprawną. Za osoby niepełnosprawne, które przedstawiły pracodawcy takie orzeczenie przed 1 lipca 2016r. dofinansowanie również będzie przysługiwało. Nie należy jednak robić korekt wykazując dofinansowanie za takie osoby za okresy przed 1 lipca 2016r. Dofinansowanie za nie przysługiwało będzie tylko od tej daty.

Do 1 lipca 2016 roku pracodawca, który przed 1 stycznia 2009 r. zatrudniał osobę będącą osobą PEŁNOSPRAWNĄ i nadal zatrudniał ją, gdy po tej dacie stała się osobą NIEPEŁNOSPRAWNĄ – nie spełniał warunków, by uznać wspomnianego pracownika za zatrudnionego w warunkach efektu zachęty. Ustawa, której przepisy weszły w życie 1 lipca 2016 roku zmieniła te przepisy.