Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – które są refundowane?

Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców, które są częściowo lub w całości refundowane:

Refundacja przysługuje w wysokości (art 25a ust. 1):

  1. 100% tych kwot – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60% tych kwot – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% tych kwot – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

Zatem:

Jeśli to są składki od minimalnej podstawy wymiaru to wysokość refundacji w 2021 r. kształtuje się następująco:

I grupa – 868,36 zl,
II grupa – 521,02 zl,
III grupa – 260,51 zl,

Natomiast, jeśli to są składki od wyższej kwoty niż minimalna podstawa wymiaru to wysokość refundacji zależy od kwoty zadeklarowanej i opłaconej, czyli jest to:

I grupa – 100% składek,
II grupa – 60% składek,
III grupa – 30% składek.

W tym przypadku należy dodatkowo przesłać na adres sod@pfron.org.pl dowody opłacenia wyższych składek oraz deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA przedsiębiorcy.

Warunki otrzymania refundacji:

  • refundacja dotyczy tylko i wyłącznie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przy czym obowiązkowe oznacza tutaj składki zadeklarowane przez pracodawcę,
  • składki muszą być opłacone w całości,
  • wniosek nie może być złożony wcześniej niż dzień po zapłacie składek na rachunek ZUS,
  • składki muszą być opłacone terminowo (od 01.10.2015 r. tolerowane jest 14 dniowe opóźnienie w zapłacie składek):
  1. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą – obowiązek opłacenia mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za siebie,
  2. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą – obowiązek opłacenia mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki również za inne osoby.

Jeśli osoba prowadząca działalność i opłaca składki za siebie na preferencyjnych warunkach również może ubiegać się o refundację składek. Oczywiście refundacja będzie odpowiednio niższa.

UWAGA: ZMIANA USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji obowiązująca od 6 czerwca 2018 r. wprowadza obowiązek opłacenia wszystkich składek przed wysłaniem wniosku o refundację składek Wn-U-G. Składki muszą być wcześniej  opłacone w całości.