Wysokość dofinansowania przed 1 kwietnia 2014

Do wyliczeń wysokości dofinansowania będzie potrzebny koszt płacy, przez który będziemy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Od dofinansowań za grudzień 2012 mogą być brane do rozliczeń tylko te części kosztów płacy, które zostaną opłacone w terminie, bądź z uchybieniem terminów nie przekraczającym 14 dni. Z zaznaczeniem, że wypłata wynagrodzenia netto pracownika musi być dokonana terminowo.

W przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. Dla pozostałych pracodawców (nie prowadzących działalności gospodarczej) nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

Będziemy tu brali pod uwagę pracodawcę wykonującego działalność gospodarczą.

dla ZPCH:
Wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

 1. znacznego stopień niepełnosprawności – 2700,00 zł
 2. umiarkowanego stopień niepełnosprawności – 1500,00 zł
 3. lekkiego stopień niepełnosprawności – 600,00 zł

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

 1. znacznego stopień niepełnosprawności – 3300,00 zł
 2. umiarkowanego stopień niepełnosprawności – 2100,00 zł
 3. lekkiego stopień niepełnosprawności – 1200,00 zł

dla otwartego rynku:
Wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

 1. znacznego stopień niepełnosprawności – 1890,00 zł
 2. umiarkowanego stopień niepełnosprawności – 1050,00 zł
 3. lekkiego stopień niepełnosprawności – 420,00 zł

W przypadku pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi wysokość dofinansowania to mniejsza kwota z 75% kosztów płacy oraz dla:

 1. znacznego stopień niepełnosprawności – 2970,00 zł
 2. umiarkowanego stopień niepełnosprawności – 1890,00 zł
 3. lekkiego stopień niepełnosprawności – 1080,00 zł

Od dofinansowań za kwiecień 2014 roku dofinansowania dla Zakładów Pracy Chronionej oraz dla otwartego rynku zrównują się i zmienia się ich wysokość.(Wysokość dofinansowania od kwietnia 2014)

Przykład 1:

Osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych, zatrudniona w ZPCH, której zarobki brutto to 1800,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 2173,32 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 1629,99 PLN. Do marca 2014 roku włącznie pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1629,99 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 1629,99 PLN oraz 2700,00 PLN.

Przykład 2:

Osoba zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, która na orzeczeniu ma jedno ze schorzeń specjalnych, zatrudniona na otwartym rynku pracy, której zarobki brutto to 1800,00 PLN. Koszt płacy zależy od wysokości składki wypadkowej oraz wieku pracownika (czy pracodawca płaci FP i FGŚP). W naszym przykładzie jest to: 2173,32 PLN, a więc 75% kosztu płacy to: 1629,99 PLN. Do marca 2014 roku włącznie pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1080,00 PLN. Jest to bowiem mniejsza z kwot 1629,99 PLN oraz 1080,00 PLN.