Wskaźniki zatrudnienia dla dofinansowań PFRON

We wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON (Wn-D) w pozycjach 37-42 należy wykazać wskaźniki zatrudnienia.

Pozycje 37 i 38

We wniosku WN-D wypełnia się je na podstawie art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz art. 2a ustawy o rehabilitacji. 

Nie wliczamy:

 • osób PEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie bezpłatnym, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy
 • pracowników NIEPEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie bezpłatnym,
 • osób PEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie wychowawczym. rodzicielskim lub osób, które uzyskały świadczenie rehabilitacyjne.

Od 17 czerwca 2013 do wskaźnika zatrudnienia pracowników ogółem nie wliczamy pracowników PEŁNOSPRAWNYCH przebywających na urlopie rodzicielskim. (art. 21 w ust 5 ustawy o rehabilitacji po pkt. 1 dodano pkt. 1a)

Pozycje 39-40

We wniosku WN-D za okresy począwszy od stycznia 2015 roku wypełnia się je zgodnie z art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 oraz art. 3 i 5 załącznika do tego rozporządzenia. Wcześniej, za okresy w latach 2009 – 2014 wypełnialiśmy na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

UWAGA!!!
Pozycji numer 40 nie wypełnia się począwszy od wniosku za styczeń 2015 roku.

Do wskaźników 39 i 41 wliczamy:

 1. pracowników
 2. osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego
 3. właścicieli-kierowników
 4. partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe

Nie wliczamy:

 • praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
 • osób na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym,
 • pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym,
 • osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Pozycje 41-42

Obliczamy przeciętną z 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia z przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli podmiot istnieje krócej niż 12 miesięcy, wówczas bierzemy pod uwagę również okresy przed podjęciem działalności również.

Przykład:

Podmiot istnieje od trzech miesięcy i zatrudnia od początku istnienia 6 pracowników. Liczymy: (9 x 0 + 3 x 6) / 12 = 18 / 12 = 1,500.

UWAGA!!!
Pozycji numer 42 nie wypełnia się począwszy od wniosku za styczeń 2015 roku.