Dotacja ze Starostwa Powiatowego

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

 

   • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
   • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

 

 1. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej

Należy złożyć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia (Wn-O).

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

 

 1. przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 2. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 3. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 4. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 5. wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 6. wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
(link)

Działalność rejestrujemy i rozpoczynamy dopiero po podpisaniu ze starostą umowy. W przeciwnym wypadku możemy sie liczyć się z odmową przyznania dotacji.

Oczywiście najrozsądniej będzie zadzwonić do Starostwa Powiatowego z prośbą o wyjaśnienie jak sytuacja wygląda w danym powiecie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (link)