Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON

 
Pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek:

  1. osób niepełnosprawnych:
   • zatrudnionych w zakładzie na podstawie stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych,
   • będących uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie,
   • niepracujących byłych pracowników tego zakładu, z zastrzeżeniem § 7 Rozporządzenia;
 1. rodziców lub prawych opiekunów dzieci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. g. Rozporządzenia,

Wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • cel, formę i kwotę wnioskowanej pomocy;
 • uzasadnienie udzielenia pomocy;
 • oświadczenie o dochodzie i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość przyznawanej pomocy indywidualnej uzależnia się od sytuacji materialnej i losowej wnioskodawcy.