Tworzenie ZFRON

Według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mają pracodawcy którzy posiadają status zakładu pracy chronionej. Pracodawca, który utracił status ZPCHr może nadal prowadzić ZFRON i korzystać ze zgromadzonym na nim środków.

Po utracie statusu ZPCHr pracodawca MOŻE zachować ZFRON i przez 5 lat od zakoczenia roku, w którym utracił status może go uzupełniać środkami z zaliczek na podatek dochodowy TYLKO od pracowników osób niepełnosprawnych.