​Środki ZFRON

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zfron w szczególności: (Art. 33 ust. 2 ustawy)

 • ze zwolnień z podatków i z opłat,
 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • z wpływów z zapisów i darowizn,
 • z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,
 • ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Prowadzący zakład pracy chronionej, w którym  wskaźnik zatrudnienia niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 30% , przekazuje środki uzyskane ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych na:

 • PFRON – w wysokości 10%,
 • ZFRON – w wysokości 90%;

Zakłady pracy chronionej (Zakłady aktywności zawodowej) przekazują kwoty pobranych od pracowników zaliczek na podatek dochodowy na zasadach jak poniżej:

 • w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w 60% na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Aktywności Zawodowej),

Jeśli dochód jakiegoś podatnika przekroczył pierwszy próg podatkowy to za tego pracownika od nastpnego miesiąca całą zaliczke na podatek przekazujemy do Urzędu Skarbowego.

Środki zarówno z ZPCH, jak i w zakładach, które utraciły status ZPCH, należy przekazać na rachunek bankowy ZFRON w terminie do 7 dni od dnia, w którym pracodawca je uzyskał. Dniem uzyskania śrosków jest ostatni dzień miesiąca, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie.

Pracodawcy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej przekazują kwoty pobranych od OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaliczek na podatek dochodowy na zasadach jak poniżej:

 1. 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,
 2. 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,
 3. 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,
 4. 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%

Jeśli dochód jakiegoś niepełnosprawnego podatnika przekroczył pierwszy próg podatkowy to za tego pracownika od następnego miesiąca całą zaliczkę na podatek przekazujemy do Urzędu Skarbowego.

Powyższe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustala się na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Jeśli pracodawca nie zdoła wydatkować uzyskanych na ZFRON w danym roku pieniędzy do końca następnych 12 miesięcy, musi je zwrócić na rachunek bankowy PFRON. Czyli na przykład jeśli pracodawca nie wyda środków przekazanych na ZFRON w 2013 roku do końca 2014 roku to musi je oddać.