Obowiązki pracodawcy i podział ZFRON

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do:

  1. prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji;
  2. prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu (koszty prowadzenia tego rachunku, czyli opłaty bankowe muszą być pokrywane z rachunku bieżącego pracodawcy prowadzącego ZFRON);
  3. wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków tego funduszu, z zastrzeżeniem, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków tego funduszu.
  4. przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano (Ustawa z dnia 1 lipca 2016 roku doprecyzowała, że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty wynagrodzeń)=11px;
  5. przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji;
  6. przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.
  7. Reszta środków, czyli co najwyżej 75% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji, przeznaczana jest na część ogólną, czyli tzw. duży ZFRON.