Część ogólna (75%) – Duży ZFRON

Na część pomocy indywidualnej przekazujemy CO NAJMNIEJ 10% środków funduszu, na indywidualne programy rehabilitacji CO NAJMNIEJ 15% środków funduszu. Na część ogólną przekazujemu pozostałą część środków funduszu. Nie może więc to być więcej niż 75%.

Środki funduszu rehabilitacji z części ogólnej przeznacza się na następujące rodzaje wydatków:

  1. wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na: (1*)
   • zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń,
   • finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, zwanego dalej „zakładem”, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego,
   • wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu;
  1. finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; (1*)
  2. tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy: (1*)
   • rehabilitacyjnej, w szczególności przychodni, gabinetów fizjoterapii,
   • socjalnej, w szczególności internatów, hoteli, stołówek,
   • wypoczynkowej;
  1. podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne; (2*)
  2. dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych; (1*)
  3. szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych; (1*)
  4. dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych; (2*)
  5. zakup samochodów wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu; (1*)
  6. organizację turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających; (2*)
  7. działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną; (2*)
  8. wspólne zadania pracodawców prowadzących zakłady z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, na których realizację pracodawcy mogą przeznaczyć do 10% środków funduszu rehabilitacji, w szczególności na: (2*)
   • tworzenie i modernizację infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej,
   • przedsięwzięcia inwestycyjne,
   • badania i analizy rynku pracy osób niepełnosprawnych.

(1 *) – wydatek stanowi pomoc de minimis,
(2 *) – wydatek stanowi pomoc de minimis, o ile stanowi przysporzenie korzyści dla pracodawcy.