Wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON opłacać muszą pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości 6%. Należy je opłacić za dany miesiąc w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz zatrudnionych:

 1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 2. przebywających na urlopach wychowawczych,
 3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Wysokość wpłat

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

k – liczba pracowników (w etatach), których brakuje do osiągnicia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%
pw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Główny Urzęd Statystyczny.

wysokość wpłat = k * pw * 40,65%

Przykład

Pracodawca, który zatrudnia 50 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym jedną niepełnosprawną, oblicza:

k = 2, ponieważ trzech pracowników niepełnosprawnych daje wskaźnik 6%
pw = przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł.
wysokość wpłat = 2 * 3823,32 zł * 40,65% =  3108,36 zł

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%), jeżeli zatrudnia osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy: (art. 21 ust. 7 ustawy)

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy

Mówi o tym § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik obniżający obliczamy:

W = (3 × ZZS + 2 × ZUS) × 100% : ZO

gdzie:

W – wskaźnik obniżający,
ZZS – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione powyżej,
ZUS – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione powyżej,
ZO – zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

przykład

Pracodawca zatrudnia ogółem 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z tego jedna osoba znacznym stopniem niepełnosprawności pracuje na 0,25 etatu, a druga osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 0,5 etatu. Osoby niepełnosprawne posiadają schorzenia szczególne wymienione powyżej, które obniżają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z wyliczeniem: (3 × 0,25 + 2 × 0,5) x 100% : 50. Daje nam to 3,5%, czyli (50 x 3,5%) = 1,75 etatu.

Aby ustalić ile etatów osób niepełnosprawnych powinien zapewnić pracodawca, żeby być zwolnionym z wpłat na PFRON, należy od 3 (liczby etatów brakujących do 6%) odjąć 1,75 (wskaźnik obniżający).
W celu ustalenia liczby eteatów (wskaźnik k powyżej), których brakuje do osiągnicia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) odejmujemy 3 – 1,75 = 1,25.

W tym przypadku:

k = 1,25 – (0,25 + 0,5) = 0,5

Czyli, jeśli zatrudnimy dodatkowo osobę niepełnosprawną na 0,5 etatu, to będziemy zwolnieni z wpłat na PFRON. Poza tym będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych u nas osób niepełnosprawnych.