Obniżenie wpłat na PFRON

Wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy, mogą ulec obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  • osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  • osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym”.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji od tego producenta lub usługodawcy o kwocie obniżenia.

Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Współczynnik wynagrodzeń  niepełnosprawnych pracowników, o którym mowa wyżej, stanowi iloczyn najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne i ilorazu liczby pracowników o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz liczby pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu.

Przy obliczaniu kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody, o których mowa wyżej.

Informację o kwocie obniżenia sprzedawca wystawia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:

  • wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze;
  • wysokość 50% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.(do  30 czerwca 2016 było to 80%).

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, (do  30 czerwca 2016 było to 12 miesięcy) licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Przykład:

Pracodawca zatrudnia 30 osób, w tym 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 6 osób z lekkim stopniem (w rzeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Różnica między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych (18 osób), a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (1,8 osób w tym przypadku) wyniesie 16,2 osób.

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku to 1850,00zł. Należne od tego składki na ubezpieczenia społeczne to 253,64zł. Zatem Współczynnik wynagrodzeń wyniesie (1850,00 – 253,64) x 16/30 = 1596,36 x 16/30 = 851,39.

Wskaźnik wynagrodzeń u sprzedającego wyniesie zatem 851,39 * 16,2 = 13792,52.

Pracodawca w miesiącu lipcu 2016r. osiągnął przychód w wysokośći 34000zł, w całości ze sprzedaży usług informatycznych. Jego kontrahent, który jest zobowiązany do wpłat na PFRON, zakupił u niego w lipcu 2016r. usługę informatyczną za 5000zł.

Wskaźnik udziału przychodów wyniesie u tego pracodawcy, dla tego kontrahenta 14,71% (5000 / 34000).
Kwota obniżenia = 13792,52 * 14,71% = 2028,88zł
Informację o kwocie obniżenia 2028,88zł sprzedający przekazuje niezwłocznie nabywcy.

Usługobiorca wyliczył, że należna wpłata na PFRON w lipcu 2016r przed obniżeniem wyniesie 2359,62zł. Może więc obniżyć wpłatę, ale nie o całą kwotę 2028,88zł, ponieważ 50% z kwoty 2028,88zł to kwota 1014,44zł. Tyle właśnie Kupujący może odliczyć za lipiec 2016r. Resztę w wysokości również 1014,44zł może odliczyć w przeciągu 6 miesięcy, od daty informacji o kwocie obniżenia.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze.