Utrata statusu ZPCHr

Pracodawca, który chce zrezygnować ze statusu Zakładu Pracy Chronionej powinien wystąpić z wnioskiem do Wojewody o jego uchylenie. Do wniosku należy załączyć:

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie NIP, REGON i KRS,
  • zestawienie zatrudnienia – uwzględniające etaty – za ostatnie trzy miesiące,
  • oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy urząd wojewódzki może wymagać innych dokumentów, dlatego też warto tam zasięgnąć informacji o ewentualnych dodatkowych załącznikach. We wniosku należy także oznaczyć datę od kiedy chcemy utracić status ZPCHr.

Wojewoda w terminie 30 dni odpowie na pismo i stwierdzi utratę statusu z dniem zawartym w naszym wniosku. Pismo to będzie również adresowane do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, Zarządu PFRON oraz Państwowej i Okręgowej Inspekcji Pracy.
Status w tym momencie zostanie utracony, niemniej dobrze jest wysłać kilka pism do instytucji informujących o tym fakcie.

  1. Do PFRON do Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy – jeśli nadal chcemy zatrudniać jakieś osoby niepełnosprawne i otrzymywać dofinansowanie do ich wynagrodzeń,  aby zmienić typ beneficjenta w systemie SODiR,
  2. Do Urzędu Skarbowego – jeśli będziemy chcieli zachować ZFRON i odprowadzać zaliczki PIT osób niepełnosprawnych na rachunek ZFRON – po spełnieniu odpowiednich warunków opisanych niżej,
  3. Do PFRON – jeśli chcemy zachować ZFRON.

Jeśli nie posiadamy już statusu wysyłamy do PFRON jedynie co miesięczne informacje INF-1. Wysyłamy ostatnią deklarację DEK-II-A uwzględniającą ewentualny zwrot środków ZFRON – w przypadku utraty tego funduszu. Jeśli tracimy go, a nie mamy środków do zwrotu – wysyłamy deklarację z zerowymi wartościami.

Co się dzieje z ZFRON po utracie statusu ZPCHr?

Sa dwie możliwości:

1. Jeśli spełniamy warunki z art. 33 pkt 7b Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zachowujemy ZFRON jeszcze przez pięć lat licząc od od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej.

Art 33 pkt. 7b. stanowi:

„W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu”.

Wówczas środki z podatku dochodowego od wynagrodzeń przekazujemy na ZFRON na zasadach art. 38 pkt 2a.

„Płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują w wysokości:

a) 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,

b) 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,

c) 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,

d) 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%

– w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1.”

2. Drugą możliwością jest likwidacja ZFRON. Składamy ostatni DEK-II-A, przekazujemy do PFRON niewykorzystaną część środków ZFRON oraz wartość niezamortyzowanej części środków trwałych.