Zalety telepracy dla pracodawcy

Wdrożenie telepracy przynosi wiele korzyści mogących w istotny sposób wpłynąć na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa na rynku.

 1. Spośród najczęściej wymienianych są redukcje kosztów związane z ograniczeniem powierzchni biurowych, z racji tego że siedziby firm często są umiejscowione w centrach miast, gdzie opłaty za czynsz są wysokie.
 2. Oszczędności  są także czynione np. przy zakupach mebli biurowych czy budowie parkingów.
 3. Należy jednak zwrócić uwagę, że utrzymywanie dwóch miejsc pracy, w domu pracownika i w siedzibie firmy, może zamiast oszczędności przynieść dodatkowe koszty.
 4. Zaletą tej formy pracy jest zwiększenie wydajności i efektywności. Telepracownik robi mniej przerw w pracy niż „normalni” pracownicy.
 5. Elastyczność czasu pracy podwładnych umożliwia ich większą dyspozycyjność, która często odgrywa znaczącą rolę podczas awarii lub zadań specjalnych.
 6. Dzięki telepracy pracodawca poszukujący pracownika ma dużo większy wybór potencjalnych kandydatów.
 7. Istnieje większe prawdopodobieństwo zatrudnienia osób przechodzących na emeryturę, zasiłek macierzyński lub innych tylko na czas wykonania określonego zadania.
 8. Mogą to być specjaliści z dowolnego miejsca na świecie, których praca w siedzibie firmy jest niemożliwa.
 9. Możliwe także jest zatrudnienie tańszej siły roboczej z krajów o niższych kosztach pracy.

Wdrażając pracą zdalną w przedsiębiorstwie należy spodziewać się trudności związanych z tym procesem.

 1. Początki mogą być trudne i kosztowne ze względu na uwarunkowania techniczne. Pracodawca ponosi koszt zakupu narzędzi informatycznych niezbędnych do wyposażenia stanowiska pracy, a także musi zapewnić dostęp do sieci oraz szkolenia dla przyszłych telepracowników.
 2. Istotnym problemem utrudniającym odpowiednie wprowadzenie programu telepracy są trudności zarządzania personelem.
 3. W wielu przypadkach kultura organizacyjna jest główną przeszkodą we wdrażaniu telepracy, dlatego też menedżerowie muszą rozpatrywać telepracę w jej szerokim kontekście.
 4. Menedżerowie, zwłaszcza w krajach gdzie jest jeszcze słabo rozpowszechniona, mają duże trudności z odpowiednim doborem kadr. Ważną rolę w procesie rekrutacji odgrywa reputacja kandydata i może ona być decydującym czynnikiem przy jego wyborze.
 5. Z doświadczeń firm, w których była wdrażana wynika, że dopuszczenie do telepracy nieodpowiednich i niewykwalifikowanych pracowników może znacznie pogorszyć wyniki pracy.
 6. Etap przystosowania do nowej formy pracy może się okazać długi i uciążliwy.
 7. Pracodawca ma ograniczoną kontrolę nad pracownikiem, a o jakości jego pracy świadczą tylko jej rezultaty.
 8. Pojawia się tu kolejny problem konieczności zaufania pracownikowi, gdyż każdorazowa kontrola efektów może być czasochłonna.
 9. W sytuacji gdy pracownik może mieć wielu pracodawców dużo trudniej jest ukształtować stosunki na zasadzie wzajemnego zaufania.
 10. Bezpośredni przełożeni muszą dokładnie delegować zadania, ponieważ komunikacja z pracownikiem drogą elektroniczną bądź telefoniczną może prowadzić do niedostatecznego zrozumienia przekazywanych informacji.
 11. Istotnym problemem może być nieodpowiednia komunikacja, tak formalna jak i nieformalna, pomiędzy wszystkimi jednostkami w organizacji.
 12. Kadra zarządzająca, nie mając częstego bezpośredniego kontaktu, może mieć trudności z motywowaniem swoich podopiecznych.
 13. Brak częstych wizyt w siedzibie firmy może zmniejszyć zainteresowanie pracowników jej problemami, a to z kolei wywołać niezrozumienie długookresowych celów.
 14. Ograniczenie kontaktów ze współpracownikami może negatywnie wpływać na wymianę informacji między nimi, a także chęć dzielenia się nowymi pomysłami.
 15. Minusem telepracy jest na pewno konieczność zapewnienia ochrony danych, zarówno ze strony technicznej, np. ochrona przed wirusami, jak również przed dostaniem się informacji w niepowołane ręce.