Rodzaje telepracy

Głównym determinantem pozwalającym wybrać odpowiedni rodzaj telepracy jest specyfika prowadzonej działalności, branży, a także zakres obowiązków telepracownika. Poniżej wyróżniamy trzy rodzaje telepracy, gdzie za główne kryterium przyjęte jest miejsce jej wykonywania.

  1. telepraca domowa – praca wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika. Można wyodrębnić tutaj jej dwa kolejne podrodzaje. Pierwszy polega na wykonywaniu pracy w całości w domu, a jej wyniki przesyłane są za pomocą Internetu. Bezpośredni kontakt z pracodawcą jest sporadyczny. Drugi to praca częściowo wykonywana w domu. Pracownik wyniki swojej pracy może przesyłać przez sieć globalną lub bezpośrednio przekazywać przełożonym podczas wizyt w biurze. Telepraca domowa daje pracodawcy mniejszą kontrolę nad swoim pracownikiem, a ten może pracować dla kilku pracodawców lub na własny rachunek.
  2. telepraca mobilna – jest to rodzaj pracy wykonywanej przez osoby często przemieszczające się w terenie. Mogą one pracować w różnych miejscach, np. podróży, hotelu, domu czy siedziby klienta, i z nich przesyłać wyniki swojej pracy do współpracowników lub firmy macierzystej. Wysoki wskaźnik mobilności pracownika pozwala na realizację zadań wymagających dotarcia do określonego miejsca (np. do klienta).
  3. telecentra – są to zbiorowe miejsca pracy usytuowane poza siedzibą firmy. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą bądź nie chcą pracować w domu.