Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w formie telepracy

 

Zatrudnienie pracownika w formie telepracy nie różni się wiele od zatrudnienia innego pracownika. Jest jednak kilka warunków, które muszą być spełnione.

Pracownik zatrudniony w formie telepracy jest również pracownikiem w rozumieniu art. 2a Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czyli, zatrudniając więc osobę niepełnosprawną, która miałaby np. wykonywać całą swoją pracę z miejsca zamieszkania, można zarówno obniżyć wpłaty na PFRON, jak również uzyskać dofinansowanie z PFRON do jego wynagrodzenia.

Pracodawca przy zatrudnieniu telepracownika jest obowiązany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy  (zapewnić np. komputer, telefon),
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu (pokryć np. rachunki telefoniczne, za Internet),
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

Są to więc niedużo większe koszty, niż te które ponosi się również przy pracowniku zatrudnionym w siedzibie firmy.

Reasumując.

Jeśli chcemy zatrudnić pracownika, który może wykonywać swoją pracę w domu warto również rozważyć zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.
O zaletach i wadach takiej formy pracy piszemy w artykułach na naszej stronie. Przepisy prawne oraz inne informacje dotyczące telepracy również można znaleźć na www.e-pelnosprawni.pl.


O telepracy

Telepraca jest to forma organizacji i wykonywania pracy oraz wykorzystywania technologii informatycznej w sytuacji gdy praca, która może także być wykonywana w siedzibie pracodawcy, jest regularnie wykonywana poza tą siedzibą.

Realizacja koncepcji globalnej wioski, w której to niezależnie od miejsca zamieszkania czy przebywania świat miał tworzyć jedną społeczność pracującą, została zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych. Pierwotnym założeniem tej formy pracy były oszczędności polegające na ograniczeniu kosztów oraz innych utrudnień związanych z dojazdami do pracy i kosztów zatrudnienia.

Telepraca w istotny sposób może wpływać na aktywizację zawodową takich grup społecznych jak niepełnosprawni. Nie jest formą pracy, którą mogą wykonywać przedstawiciele każdego zawodu. Najczęściej pracują zdalnie przedstawiciele wolnych zawodów, artyści, pracownicy biurowi oraz naukowcy.

Spośród wykorzystujących tą formę pracy najczęściej wymieniani są:

  • informatycy, głównie programiści;
  • kadra zarządzająca, księgowi, pracownicy działów finansowych, sprzedaży i marketingu;
  • architekci, graficy komputerowi, projektanci;
  • prawnicy, tłumacze, dziennikarze;
  • lekarze, pracownicy naukowi.

Postęp technologiczny, innowacje i rozwój działalności usługowej zmieniają zarówno formy organizacyjne podmiotów na rynku, jak również warunki pracy i status pracowników. Możliwość kontaktu między ludźmi znajdującymi się w różnych regionach świata, dzięki rozpowszechnieniu nowoczesnych technik komunikacyjnych i Internetu, zmieniła dotychczasowe wyobrażenie o umiejscowieniu stanowiska pracy.