Wypłata dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek z PFRON

Dofinansowania do wynagrodzeń

Po przesłaniu KOMPLETNEGO i PRAWIDŁOWO !!! wypełnionego wniosku o dofinansowanie w terminie 25 dni od dnia otrzymania tego wniosku PFRON przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy, który podaliśmy w dokumencie Wn-D, miesięczne dofinansowanie. (art. 26c ust.3)

Jeśli pracodawca ma zobowiązania wobec PFRON przekraczające kwotę 100zł wypłata dofinansowania będzie wstrzymana do czasu jego uregulowania. Muszą być one spłacone do 31 stycznia roku następnego po okresie, za który przysługuje to dofinansowanie.

Refundacja składek

W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne PFRON przekazuje na wskazany we wniosku Wn-U-G rachunek bankowy kwotę refundacji.
(art. 25c ust. 5)

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach pomocy DE MINIMIS, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
(art. 25c ust. 11)