Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być (art.26 a ustawy o rehabilitacji): 

 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
 • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie NIE przysługuje pracodawcom:

 1. którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (zobowiązanym do wpłat na PFRON – art. 21 ustawy o rehabilitacji).
 2. którzy finansują wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych (nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika, ale tylko w części finansowanej ze środków publicznych – dofinansowanie pomniejszane jest o kwotę uzyskaną ze środków publicznych),
 3. którzy posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON (ogółem powyżej kwoty 100 zł),
 4. znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 5. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 6. jeżeli udzielenie pomocy w formie miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia skutkowałoby przekroczeniem 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych u tego pracodawcy.

Do liczby pracowników dla tych wyliczeń nie bierzemy osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych (art 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji):

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywających na urlopach wychowawczych;
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.