​Inf-o-PP

 

Do składania formularzy o pomocy publicznej Inf-o-PP zobowiązani są pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą, ponieważ dofinansowanie do wynagrodzeń stanowi dla nich pomoc publiczną.
Formularze dołączamy do wniosków Wn-D od stycznia 2009r.
Jeśli więc robimy korekty za te okresy należy formularz Inf-o-PP też dołączyć.

Jeśli posiadamy już dane pozwalające się zalogować do naszego konta SODiR, wnioski lepiej wysłać w formie elektronicznej.

Poniżej sposób wypełniania formularza Inf-o-PP w wersji elektronicznej.

Część A

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

Pozycje na pierwszej stronie formularza wypełniają się automatycznie na podstawie danych, które wcześniej zapisaliśmy w formularzu Wn-D. Jedynie w punkcie 5. musimy wybrać formę prawną podmiotu. Musi być ona zgodna z danymi identyfikacyjnymi na formularzu Wn-D. Drugą pozycją, którą wypełniamy jest pozycja nr 9 – Powiązania z innymi przedsiębiorcami. W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej w lit. a-f, należy podać identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców.

Część B – na drugiej stronie formularza.

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna.

Odpowiadamy na pytania 1-5 oraz 7. Punktu 6 nie wypełniamy.

Niektóre punkty są opatrzone komentarzem. Szczegółowe informacje można przeczytać najeżdżając kursorem myszki na znaczek „i” na końcu opisu punktu.

Część C

Informacja o decyzji Komisji Europejskiej nakładającej obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej

Należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

Część D 

Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna

Należy wypełnić tylko punkt 4 – a,b,c.

4a – opis przedsięwzięcia, w tym planowane daty jego rozpoczęcia i zakończenia – należy wpisać „Dofinansowanie do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych” oraz początek i koniec okresu sprawozdawczego, za który składamy wniosek. Np. wniosek za 10/2018  -wpisujemy również „01.10.2018 – 31.10.2018”

4b – wpisujemy adres siedziby podmiotu.

4c –  Wpisujemy sumę kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych z pozycji 52  z wszystkich formularzy INF-D-P  w danym miesiącu.

Część E 

Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

Odpowiadamy na pytania 1 i 3. W punkcie 6 wpisujemy całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej w ramach tego samego przeznaczenia. Za dzień, na który należy przeliczać udzieloną z SODiR w danym roku pomoc na Euro, należy przyjąć dzień wypłaty środków przez PFRON. Należy pamiętać, aby podać w tym punkcie sumę pomocy z wszystkich podmiotów powiązanych (jeśli takie istnieją).

Tutaj, podając NIP naszego podmiotu, możemy sprawdzić jaką pomoc publiczną otrzymaliśmy w podanym przez siebie okresie. Jest również przeliczenie na euro. Bardzo pomocny link.