Inf-d-p

W  przypadku dokumentów INF-D-P jeden załącznik przypada na jednego pracownika, za którego chcemy otrzymać dofinansowanie. 

Gdy kopiujemy wniosek z poprzednich miesięcy po kliknięciu na wniosku Wn-D na 'załączniki’ przechodzimy na stronę, na której jest wykaz wszystkich załączników.
Mamy tam już te INF-D-P, które wcześniej zaznaczyliśmy przy kopiowaniu dokumentu 'Wn-D’. Jeśli ich nie widać należy kliknąć ’odśwież’.
Nie musimy ich od nowa wypełniać. Wystarczy, że skorygujemy (poz.17 i 18) oraz uzupełnimy (poz.20, 21-44, 46-48, 49, 52, 53). Opis jak to zrobić znajduje się poniżej.

Gdy wypełniamy Wn-D od nowa po kliknięciu na wniosku Wn-D na ’załączniki’ jest pusta lista.
Aby dodać załącznik INF-D-P należy na samym dole kliknąć ’dodaj INF-D-P’. Pojawi nam się nowa strona z tym załącznikiem.

W pozycjach:

1-6. Dane osoby niepełnosprawnej (jeśli wypełnimy pole 2. PESEL – pole 3. Numer dowodu osobistego nie jest już obowiązkowe)

7-16. można wypełnić tylko w przypadku składania informacji za danego pracownika po raz pierwszy lub gdy dane te zmieniły się.

17. Okres sprawozdawczy – miesiąc i rok, za który jest składana jest INF-D-P.

18. Okres wypłaty wynagrodzenia – miesiąc i rok, w którym jest wypłacone pracownikowi wynagrodzenie.
Jeśli wypłacamy wynagrodzenie do 10-tego dnia miesiąca następnego, a nie do końca miesiąca wówczas daty te będą się różniły.

19. Informacja – w systemie wypełnia się samo, ale jeśli składamy w wersji papierowej to przy pierwszym wniosku Wn-D we wszystkich załącznikach INF-D-P zaznaczamy 'zwykła’. Jeśli wniosek papierowy był błędny i korygujemy dokument Wn-D – we wszystkich załącznikach INF-D-P zaznaczamy ’korygująca’.

20. Numer kolejny informacji – numerujemy kolejno wszystkie załączniki INF-D-P. Należy tutaj uważać aby numery nie powtórzyły się we dwóch załącznikach INF-D-P, gdyż wniosek zostanie skierowany do korekty. Liczba załączników, czyli najwyższy numer informacji w danym wniosku Wn-D musi być równy z pozycją 14. na wniosku Wn-D. Nie mogą się powtarzać – należy sprawdzić czy dwóch pracowników nie ma tego samego numeru.

21-44.  Wskaźnik – przeciętny wymiar czasu pracy, który obliczamy jako iloraz  liczby dni zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w tym miesiącu pomnożony przez wymiar czasu pracy.
Pozycja, do której wpisujemy wskaźnik (któraś lub któreś od 21 do 44) jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, typu pracodawcy (ZPCHr czy otwarty rynek) oraz czy pracownik posiada schorzenia specjalne lub czy ma ustalone prawo do emerytury.
Wskaźniki te wykazuje się w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy – dane wykazane w tej pozycji podaje się stosując zaokrąglenie w dół, jeśli pierwsza odrzucona cyfra to 4 –  i w górę, jeśli pierwsza odrzucona cyfra to 5.

Przykład 1:

Pracownik z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności bez schorzeń specjalnych zatrudniony od 15 października na pół etatu w ZPCHr. Bez ustalonego prawa do emerytury.

Ponieważ pracownik jest zatrudniony  w ZPCHr już wiemy, że wskaźnik będzie wpisany w któreś z pól 21-32. Ponieważ jest bez ustalonego prawa do emerytury już wiemy, że wskaźnik będzie wpisany w któreś z pól 21-26. Jest bez schorzeń specjalnych, czyli już wiemy, że wskaźnik będzie wpisany w któreś z pól 24-26. Pracownik ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, więc wskaźnik będzie wpisany w pole nr 26.

Jaki wskaźnik należy wpisać?

Pracownik pracował i był niepełnosprawny od 15 października (czyli 17 dni października).  17/31 dni października * 0,5 etatu = 0,274
W pozycji 26 wpisujemy 0,274

Przykład 2:

Pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mający jedno ze schorzeń specjalnych (na orzeczeniu widnieje kod: 04 O – choroby narządu wzroku), zatrudniony od 1 października na cały etat przez pracodawcę działającego na wolnym rynku. W dniu 22 października uzyskał prawo do emerytury i przedstawił je pracodawcy.

Ponieważ pracownik jest zatrudniony na wolnym rynku już wiemy, że wskaźnik będzie wpisany w któreś z pól 33-44. Ma schorzenie specjalne, czyli już wiemy, że wskaźnik będzie wpisany w któreś z pól 33-35 lub 39-41. Pracownik ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, więc wskaźnik będzie wpisany w pole nr 34 lub 40. Ponieważ od 1 do 21 października był bez ustalonego prawa do emerytury wskaźnik nr 1 będzie wpisany w pole 34, a od 22 do 31 października ma ustalone prawo do emerytury, więc wskaźnik nr 2 będzie wpisany w pole 40.

Jakie wskaźniki należy wpisać?

Wskaźnik nr 1 – pracownik pracował i był niepełnosprawny od 1 do 31 października  (czyli 31 dni października).  31/31 dni października *1 etat = 1,000
Wskaźnik nr 2 – pracownik pracował i był niepełnosprawny od 22 do 31 października z ustalonym prawem do emerytury (czyli 10 dni października).  10/31 dni października *1 etat = 0,323
W pole 34 wpisujemy 1,000, a w pole 40 wpisujemy 0,323.

Jeśli pracodawca posiadał przez część miesiąca jeden status (np.zpchr), a przez drugą część inny status to zaznaczamy obydwa statusy. Pierwszy (zpchr) wpisujemy w pole (pola) o numerach 21-32, a drugi w pole (pola) o numerach 33-44.

Zaokrąglenia wskaźników – stosuje się zaokrąglenie w dół – jeśli pierwsza odrzucona cyfra to 4,  i w górę – jeśli pierwsza odrzucona cyfra to 5.
Powyższy przykład jest też dobrym przykładem na zaokrąglanie wskaźników. 21/31 = 0,677419…= 0,677, ale 10/31=0,32258…= 0,323.

45. – data zatrudnienia, czyli od kiedy dany pracownik u nas pracuje. Jeśli natomiast pracownik miał przerwę w zatrudnieniu to wpisujemy datę ponownego zatrudnienia i wówczas „efekt zachęty” należy sprawdzić jeszcze raz za tego pracownika. Jeśli po ponownym zatrudnieniu „efekt zachęty” nie występował to dofinansowanie nam się nie należy. Jeśli zatrudniamy tego samego pracownika po jakimś czasie to efekt zachęty należy wykazać metodą „ilościową”.

46. – Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą to dofinansowanie jest pomocą publiczną i zaznaczamy 1, chyba że wykażemy, że tak nie jest – wtedy zaznaczamy 2. Jeśli podmiot nie jest przedsiębiorcą i nie prowadzi działalności gospodarczej  zaznaczamy 2.

47. – Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą to zaznaczamy 1, jeśli nie zaznaczamy 2.

48. – Jeśli wykazaliśmy za danego pracownika „efekt zachęty” wpisujemy 1, jeśli nie zaznaczamy 2.(Efekt zachęty)

49. – Jeśli do kosztów płacy danego pracownika nie otrzymujemy żadnego innego dofinansowania(pomocy publicznej lub 'de minimis’) wpisujemy zaro. Jeśli jest inaczej należy wpisać kwotę, którą otrzymaliśmy lub otrzymamy.

50. – UWAGA!!! – od wniosków za kwiecień 2014r. pola tego się nie wypełnia. We wcześniejszych wnioskach jest to wysokość minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni. Kwota ta była wielokrotnie „zamrażana”. I tak od 2009 roku do sierpnia 2012 włącznie wpisujemy minimalne wynagrodzenie ze stycznia 2009 roku, czyli 1276,00 Od września do grudnia 2012 – minimalne wynagrodzenie za 2011 rok, czyli 1386,00. Za wynagrodzenia od stycznia 2013 do marca 2014 wpisujemy minimalne wynagrodzenie za 2012 rok, czyli 1500,00.(Wysokość dofinansowania w poprzednich latach)
51. – wpisujemy kwotę z tabelki w zakładce wysokość dofinansowania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i rodzaju pracodawcy.

52. – wysokość kosztu płacy (Koszty płacy uwzględniane przy dofinansowaniach)

53. – tutaj właściwie wpisujemy kwotę z pozycji 49.

54. – limit kosztów płacy – 75% kosztu płacy (pozycji 52) dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą i 90% kosztów płacy dla pozostałych.

55. – do wypłaty – mniejsza z wartości z pozycjach: 51 oraz 54 ewentualnie pomniejszona o kwotę z pozycji 53.