Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W dniu 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące konieczności przedstawiania zaświadczeń przez osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w celu obniżenia czasu pracy są niezgodne z Konstytucją Reczypospolitej Polskiej. Po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku (czyli 10 lipca 2014r.), osoby te będą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Art. 15.  (Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16.
1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.
Poniższe przepisy stają się nieaktualne:

Od 1 stycznia 2012r. do 10 lipca 2014r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił także 8 godzin. Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogły korzystać ze skróconej normy czasu pracy. Dopiero wówczas, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wydał w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wówczas czas pracy nie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. (art. 15 ust. 2)

Pracodawcy mieli obowiązek wydania niepełnosprawnym pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, skierowań do lekarzy medycyny pracy celem przeprowadzenia badań koniecznych do uzyskania tych zaświadczeń. Koszty badań ponosił pracodawca.