​Zakładanie działalności gospodarczej – VAT-R – krok 3

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł.

Wypełniony i podpisany formularz należy wraz z potwierdzniem wniesienia opłaty skarbowej przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres własciwego ze względu na miejsce wykonywania działalności Urzędu Skarbowego.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego.

W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika, do którego kierowane jest zgłoszenie.
Jest to naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.